پارس بلوک آویژه | منو


لیکاپون چیست؟

به طور کلی واژه لیکا (leca) به معنی خاک رس منبسط شده می باشد. اما لیکاپون یک نام تجاری از شرکت لیکا است که برای نام گذاری دانه های کشاورزی از آن استفاده می شود، این دانه ها با سبکدانه های ساختمانی لیکا به کل متفاوت است.

لیکاپون طی فرایند تولید پس از عبور از حرارت  1200 درجه سانتی گراد متبلور شده و بعد از سرد شدن آماده استفاده در صنعت کشاورزی می شود.