پارس بلوک آویژه | منو


فرق لیکاپون با لیکا

به واسطه تولید لیکاپون بصورت مجزا و در خط تولید کشاورزی شرکت لیکا، مشخصات شیمیایی و فیزیکی دانه کشاورزی لیکاپون در مقایسه با دانه ساختمانی همچون PH، EC متفاوت است و این دانه ها فقط جهت مصارف کشاورزی قابل استفاده می باشد. بنابراین باید دقت داشت که در مصارف کشاورزی نباید از دانه های ساختمانی استفاده نمود.

لازم به توضیح است که با توجه به مشخصات نامناسب دانه ساختمانی لیکا جهت استفاده در مصارف کشاورزی، شرکت پارس بلوک آویژه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده از آن در بخش کشاورزی نخواهد داشت.