عایق صوتی بلوک های لیکا

عایق صوتی بلوک های لیکا چگونه است ؟!

عایق صوتی بلوک های لیکا

وضعیت دیوار های لیکا در مقابل صوت چگونه است ؟

وضعیت عایق صوتی بلوک های لیکا در دیوار چینی ها، از بررسی جداول ( ۱۸-۲-۲ ) صفحه ۱۶ مبحث هیجدهم و جدول ( ۱۸-۲-۵ ) صفحه ۱۸ و جدول ( ۱۸-۲-۸ ) صفحه ۱۹ و جدول ( ۱۸-۲-۱۱ ) صفحه ۲۱ و جدول ( ۱۸-۲-۱۴ ) صفحه ۲۳ و بند ۱۸-۲-۷-۴ صفحه ۲۴ و مقایسه آن با اعداد بدست آمده از نتایج آزمایشات بر روی دیوارهای ساخته شده از لیکا بدست می آید:
به عنوان مثال دیوار ۱۵ سانتی تو خالی لیکا در ساختمان های مسکونی با توجه به اینکه Rwz 46 db می باشد فقط در دیوار جدا کننده در واحد مجاور و مستقل که بایستی Rwz 50 db باشد به تنهایی نمی تواند استفاده شود ولی در سایر ساختمان با الزامات مبحث هجدهم انطباق دارد که البته جهت دیوار جدا کننده بین دو واحد مجاور و مستقل می توان از بلوک ۱۲ سانتی‌متری لیکا (‌سه لایه) استفاده نمود.

آسایش آکوستیکی با لیکا
صفحه اینستاگرام لیکا گلستان

روابط عمومی گروه تولیدی صنعتی پارس بتن
بلوک عایق لیکا

آسایش آکوستیکی با بلوک عایق لیکا و پوکه صنعتی لیکا

آسایش آکوستیکی با بلوک عایق لیکا و پوکه صنعتی لیکا

بلوک عایق لیکا و پوکه صنعتی لیکا.

تعریف آسایش آکوستیکی، عدم وجود صداهای مزاحم و نابهنجار و آسایش افراد در محیط کار و زندگی از است.
در محیط های پر سر و صدا به منظور کاهش انعکاس و زمان بازآوایی، و در نتیجه کاهش تراز صدا از مواد و مصالحی که دارای خصوصیات جذب صوت هستند، استفاده می شود.
مواد جذاب صوت با تاثیر بر روی سطوح داخلی یک بنا و در نتیجه کاهش انعکاس صدا در این سطوح داخلی موجب کاهش تراز صوت می گردند.

کاربرد لیکا در ساختمان
صفحه اینستاگرام لیکا گلستان

روابط عمومی گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه