شما میتوانید هرگونه نارضایتی در زمینه ارایه محصولات و خدمات را از طریق این سامانه به اطلاع شرکت لیکا برسانید . اطمینان داشته باشید که رسیدگی به درخواست ‌ها و شکایت ‌های شما بر پایه برنامه‌ریزی ‌های صورت گرفته، در زودترین زمان انجام خواهد شد . امید است که پاسخ‌گویی به موقع و مطابق مراحل اعلام شده به درخواست ‌ها ، بتواند رضایت و خشنودی مشتریان عزیز را فراهم سازد.

تکميل فرم زير و ارسال آن

پس از ارسال درخواست / شکايت ، يک شماره پي‌گيري به ايميل شما ارسال خواهد شد . از اين رو از صحت نشانی ايميل خود مطمئن شويد.

آدرس پروژه*

نوع محصول*

بلوکسبکدانهملات

تاریخ حواله

موضوع شکايت*

مقاومت فشاری کم تر از استانداردته سوراخ بودنارتباط انسانیمحصول بی کيفيتتأخير بی مورد در رسيدگی به شکايتوزن بيش از استانداردشکل ظاهری نامناسبوجود خاکصدور يا نا درست بودن صورتحسابسايرلب پريدگیمغايرت تعدادیعدم تحويل کالاغرامت نا کافیابعاد خارج از استاندارددانه بندی نامناسبتأخير در تحويل کالاهزينه اضافی / بی موردتخليه نامناسبوجود کلوخهاطلاعات نادرست / نا کافیعدم انطباق کالا با سفارش