پروژه مسکونی آقای رادمهر

پروژه مسکونی آقای رادمهر

پروژه مسکونی آقای رادمهر

پروژه مسکونی آقای رادمهر ، واقع در محله میناگل، گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
محله میناگل از محله های جنوبی شهر گرگان و مجاور جاده ناهار خوران است. قسمت غربی این محله نیز منطقه ای جنگلی است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای تاجیک

پروژه مسکونی آقای تاجیک

پروژه مسکونی آقای تاجیک

پروژه مسکونی آقای تاجیک ، واقع در محله سروش، گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
محله سروش از محله های جنوبی شهر گرگان و منتهی به پارک جنگلی النگ دره است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای احسان جلالی

پروژه مسکونی آقای احسان جلالی

پروژه مسکونی آقای احسان جلالی

پروژه مسکونی آقای احسان جلالی ، واقع در خیابان جام جم، رو به روی درب دوم صدا و سیما، گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
خیابان جام جم گرگان بر روی تپه صدا و سیمای گرگان و پروژه آقای جلالی مجاور پارک جهان نما واقع شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای جعفرآبادی

پروژه مسکونی آقای جعفرآبادی

پروژه مسکونی آقای جعفرآبادی

پروژه مسکونی آقای جعفرآبادی ، واقع درکوی سعادت گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
محله سروش گرگان از جنوبی ترین محله های شهر گرگان و مجاور پارک جنگلی النگدره میباشد.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای سهیل نمرودی

پروژه مسکونی آقای سهیل نمرودی

پروژه مسکونی آقای سهیل نمرودی

پروژه مسکونی آقای سهیل نمرودی ، واقع درکوی سعادت گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای ناطقی بابلسر

پروژه مسکونی آقای ناطقی

پروژه مسکونی آقای ناطقی

پروژه مسکونی آقای ناطقی ، واقع در بابلسر.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای شاداب کریمی

پروژه مسکونی آقای شاداب کریمی

پروژه مسکونی آقای شاداب کریمی گرگان

پروژه مسکونی آقای شاداب کریمی، واقع در صیاد شیرازی, شهرستان گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای منتظری گرگان

پروژه مسکونی آقای منتظری

روژه مسکونی آقای منتظری گرگان

پروژه مسکونی آقای منتظری، واقع در شهرستان گرگان، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای مهاجر

پروژه مسکونی آقای مهاجر

پروژه مسکونی آقای مهاجر علی آباد

پروژه مسکونی آقای مهاجر، واقع در شهرستان علی آباد، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای بی باک گنبد

پروژه مسکونی آقای بی باک گنبد

پروژه مسکونی آقای بی باک گنبد

پروژه مسکونی آقای بی باک، واقع در شهر گنبد، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا