پروژه مسکونی آقای تنی

پروژه مسکونی آقای تنی

پروژه مسکونی آقای تنی

پروژه مسکونی آقای تنی ، واقع در گرگان ، استان گلستان.
دیوارچینی های این پروژه با بلوک عایق و سبک لیکا چیدمان شده است. بلوک های لیکا استفاده شده در این پروژه در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه تولید شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا

پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا

پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا

پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا ، واقع در گنبد کاووس ، استان گلستان.
دیوارچینی های این پروژه با بلوک عایق و سبک لیکا چیدمان شده است. بلوک های لیکا استفاده شده در این پروژه در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه تولید شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای شیخی علی آباد

پروژه مسکونی آقای شیخی علی آباد

پروژه مسکونی آقای شیخی علی آباد

پروژه مسکونی آقای شیخی علی آباد ، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
این پروژه به منظور حذف سیمانکاری و گچ کاری مستقیم، راحتی و سرعت در اجرا، سبک سازی ساختمان و عایق سازی دیوار های سازه با بلوک لیکا دیوارچینی شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای جهانشاهی بندرگز

پروژه مسکونی آقای جهانشاهی بندرگز

پروژه مسکونی آقای جهانشاهی بندرگز

پروژه مسکونی آقای جهانشاهی بندرگز ، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
این پروژه به منظور حذف سیمانکاری و گچ کاری مستقیم، راحتی و سرعت در اجرا، سبک سازی ساختمان و عایق سازی دیوار های سازه با بلوک لیکا دیوارچینی شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای سپهر نمرودی

پروژه مسکونی آقای سپهر نمرودی

پروژه مسکونی آقای سپهر نمرودی

پروژه مسکونی آقای سپهر نمرودی ، واقع در گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای نظری علی آباد کتول

پروژه مسکونی آقای نظری علی آباد کتول

پروژه مسکونی آقای نظری علی آباد کتول

پروژه مسکونی آقای نظری علی آباد کتول ، واقع در کمربندی قدیم خیابان کبودوال، روبروی فنی و حرفه ای.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
استفاده از بلوک استاندارد لیکا به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش ساکنین است.
 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای مومنی گنبد

پروژه مسکونی آقای مومنی گنبد

پروژه مسکونی آقای مومنی گنبد

پروژه مسکونی آقای مومنی گنبد ، واقع در خیابان ملک اشعرا.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
استفاده از بلوک استاندارد لیکا به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش ساکنین است.
 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای میروحید حسینی گنبد

پروژه مسکونی آقای میروحید حسینی گنبد

پروژه مسکونی آقای میروحید حسینی گنبد

پروژه مسکونی آقای میروحید حسینی گنبد ، واقع در تقاطع پیام خیابان شهدا.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
بلوک لیکا در دیوار های این پروژه مسکونی به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش ساکنین به کار رفته است.
 

بلوک لیکا

پروژه ویلایی آقای نجار کردکوی

پروژه ویلایی آقای نجار کردکوی

پروژه ویلایی آقای نجار کردکوی

پروژه ویلایی آقای کیائی کردکوی ، واقع در ولاغوز.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
بلوک لیکا در دیوار های این پروژه ویلایی به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش مالکین به کار رفته است.
 

بلوک لیکا

پروژه ویلایی آقای کیائی کردکوی

پروژه ویلایی آقای کیائی کردکوی

پروژه ویلایی آقای کیائی کردکوی

پروژه ویلایی آقای کیائی کردکوی ، واقع در شهرک فرهنگیان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
بلوک لیکا در دیوار های خارجی این پروژه ویلایی به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش مالکین به کار رفته است.
 

بلوک لیکا