پروژه مسکونی آقای عظیمی واقع در شهر گنبد کاووس - لیکا گلستان

پروژه مسکونی آقای عظیمی

پروژه مسکونی آقای عظیمی

پروژه مسکونی آقای عظیمی ، واقع در شهر گنبد کاووس، استان گلستان، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای بردی کر آق قلا - لیکا گلستان

پروژه مسکونی آقای بردی کر آق قلا

پروژه مسکونی آقای بردی کر آق قلا

پروژه مسکونی آقای بردی کر آق قلا ، واقع در استان گلستان، سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای بلاش روستای نیازآباد - لیکا گلستان

پروژه مسکونی آقای بلاش روستای نیازآباد

پروژه مسکونی آقای بلاش روستای نیازآباد

پروژه مسکونی آقای بلاش روستای نیازآباد ، واقع در شهرستان بندرترکمن، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
استفاده از بلوک استاندارد لیکا به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش ساکنین مجتمع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بلوک لیکا

پروژه مسکونی سید کاشانی بندرگز - لیکا گلستان

پروژه مسکونی سید کاشانی بندرگز

پروژه مسکونی سید کاشانی بندرگز

پروژه مسکونی سید کاشانی بندرگز ، واقع در استان گلستان، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
استفاده از بلوک عایق لیکا به منظور دیوارچینی ساختمان، باعث کاهش مصرف انرژی می شود.

 

بلوک لیکا

پروژه درمانی تامین اجتماعی بندرگز - لیکا گلستان

پروژه درمانی تامین اجتماعی بندرگز

پروژه درمانی تامین اجتماعی بندرگز

پروژه درمانی تامین اجتماعی بندرگز ، واقع در استان گلستان، شهرستان بندرگز در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
بلوک عایق لیکا، عاملی مناسب به منظور ایجاد آسایش، آرامش و امنیت مراجعین این مجتمع خواهد بود.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای طباطبائی بلوار صیاد - بلوک لیکا گلستان

پروژه مسکونی آقای طباطبائی بلوار صیاد

پروژه مسکونی آقای طباطبائی بلوار صیاد

پروژه مسکونی اقای طباطبائی بلوار صیاد ، واقع در شهر گرگان، استان گلستان، در سال ۱۳۹۹ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای کردکتولی گرگان - بلوک لیکا گلستان

پروژه مسکونی آقای کردکتولی

پروژه مسکونی آقای کردکتولی

پروژه مسکونی آقای کردکتولی ، واقع در گرگان ، استان گلستان.
دیوارچینی های این پروژه با بلوک عایق و سبک لیکا انجام شده است. بلوک های لیکا استفاده شده در این پروژه در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه تولید شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای تنی

پروژه مسکونی آقای تنی

پروژه مسکونی آقای تنی

پروژه مسکونی آقای تنی ، واقع در گرگان ، استان گلستان.
دیوارچینی های این پروژه با بلوک عایق و سبک لیکا چیدمان شده است. بلوک های لیکا استفاده شده در این پروژه در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه تولید شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا

پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا

پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا

پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا ، واقع در گنبد کاووس ، استان گلستان.
دیوارچینی های این پروژه با بلوک عایق و سبک لیکا چیدمان شده است. بلوک های لیکا استفاده شده در این پروژه در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه تولید شده است.

 

بلوک لیکا

پروژه مسکونی آقای شیخی علی آباد

پروژه مسکونی آقای شیخی علی آباد

پروژه مسکونی آقای شیخی علی آباد

پروژه مسکونی آقای شیخی علی آباد ، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
این پروژه به منظور حذف سیمانکاری و گچ کاری مستقیم، راحتی و سرعت در اجرا، سبک سازی ساختمان و عایق سازی دیوار های سازه با بلوک لیکا دیوارچینی شده است.

 

بلوک لیکا