پروژه مسکونی آقای شاداب کریمی

در حال ساخت
گرگان

پروژه مسکونی آقای شاداب کریمی گرگان

پروژه مسکونی آقای شاداب کریمی، واقع در صیاد شیرازی, شهرستان گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا