پروژه کفسازی آقای احمدی گرگان

اتمام پروژه
گرگان - میدان پارتیان

پروژه کفسازی آقای احمدی

پروژه کفسازی آقای احمدی ، واقع در گلستان، گرگان، میدان پارتیان، که در سال 1396 اجرا شده است.
آقای احمدی در این پروژه از سبکدانه لیکا، برای کفسازی پروژه مسکونی خود استفاده کرده اند.

 

کفسازی و شیب بندی با سبکدانه لیکا