پروژه ویلایی آقای نجار کردکوی

در حال ساخت
کردکوی

پروژه ویلایی آقای نجار کردکوی

پروژه ویلایی آقای کیائی کردکوی ، واقع در ولاغوز.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
بلوک لیکا در دیوار های این پروژه ویلایی به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش مالکین به کار رفته است.
 

بلوک لیکا