پروژه مسکونی گرگان

در حال ساخت
گلستان-گرگان-عدالت92

پروژه مسکونی گرگان عدالت ۹۲

پروژه مسکونی در گرگان،گلستان، عدالت ۹۲ در حال اجرا است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا