پروژه مسکونی آقای عبداللهی بلوار صیاد گرگان

در حال ساخت
گرگان - استان گلستان

پروژه مسکونی آقای عبداللهی بلوار صیاد گرگان

پروژه مسکونی آقای عبداللهی بلوار صیاد گرگان ، استان گلستان، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا