پروژه مسکونی سید کاشانی بندرگز

اتمام پروژه
بندرگز - گلستان

پروژه مسکونی سید کاشانی بندرگز

پروژه مسکونی سید کاشانی بندرگز ، واقع در استان گلستان، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
استفاده از بلوک عایق لیکا به منظور دیوارچینی ساختمان، باعث کاهش مصرف انرژی می شود.

 

بلوک لیکا