پروژه مسکونی روستای زیارت

در حال ساخت
گلستان - روستای زیارت

پروژه مسکونی روستای زیارت

پروژه مسکونی روستای زیارت در گرگان گلستان در سال ۱۳۹۸ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا