پروژه مسکونی ده طبقه شار گرگان

تمام شده
گرگان - جاده ناهارخوران

پروژه مسکونی ده طبقه شار گرگان

پروژه مسکونی ده طبقه شار گرگان توسط مالک آقای کریم نژاد و آقای علیخانی ،در گلستان، گرگان، جاده ناهارخوران اجرا شده است.
آقای کریم نژاد و آقای علیخانی در این پروژه از بلوک عایق و سبک لیکا، برای دیوار چینی پروژه مسکونی خود استفاده کرده اند.

 

کفسازی و شیب بندی با سبکدانه لیکا