پروژه مسکونی بنیاد مسکن علی آباد کتول

در حال ساخت
گلستان -علی آباد کتول

پروژه مسکونی بنیاد مسکن علی آباد کتول

پروژه مسکونی بنیاد مسکن علی آباد کتول ، واقع در گلستان، علی آباد کتول، جنب فرمانداری، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا