پروژه مسکونی آقای کردکتولی

اتمام پروژه
گرگان

پروژه مسکونی آقای کردکتولی

پروژه مسکونی آقای کردکتولی ، واقع در گرگان ، استان گلستان.
دیوارچینی های این پروژه با بلوک عایق و سبک لیکا انجام شده است. بلوک های لیکا استفاده شده در این پروژه در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه تولید شده است.

 

بلوک لیکا