پروژه مسکونی آقای وطن دوست بجنورد

تمام شده
خراسان شمالی - بجنورد

پروژه مسکونی آقای وطن دوست بجنورد

پروژه مسکونی آقای وطن دوست بجنورد ، واقع در خراسان شمالی، بجنورد، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا