پروژه مسکونی آقای هدایتی علی آباد کتول

در حال ساخت
علی آباد کتول - جاده سلامت

پروژه مسکونی آقای هدایتی علی آباد کتول

پروژه مسکونی آقای هدایتی علی آباد کتول ، واقع در گلستان، علی آباد کتول، جاده سلامت، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا