پروژه مسکونی آقای نظری علی آباد کتول

در حال ساخت
علی آباد کتول

پروژه مسکونی آقای نظری علی آباد کتول

پروژه مسکونی آقای نظری علی آباد کتول ، واقع در کمربندی قدیم خیابان کبودوال، روبروی فنی و حرفه ای.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
استفاده از بلوک استاندارد لیکا به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش ساکنین است.
 

بلوک لیکا