پروژه مسکونی آقای ناطقی

در حال ساخت
بابلسر

پروژه مسکونی آقای ناطقی

پروژه مسکونی آقای ناطقی ، واقع در بابلسر.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا