پروژه مسکونی آقای میروحید حسینی گنبد

در حال ساخت
گنبد، خیابان شهدا

پروژه مسکونی آقای میروحید حسینی گنبد

پروژه مسکونی آقای میروحید حسینی گنبد ، واقع در تقاطع پیام خیابان شهدا.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
بلوک لیکا در دیوار های این پروژه مسکونی به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش ساکنین به کار رفته است.
 

بلوک لیکا