پروژه مسکونی آقای مومنی گنبد

در حال ساخت
گنبد، خیابان شهدا

پروژه مسکونی آقای مومنی گنبد

پروژه مسکونی آقای مومنی گنبد ، واقع در خیابان ملک اشعرا.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
استفاده از بلوک استاندارد لیکا به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش ساکنین است.
بلوک لیکا