پروژه مسکونی آقای مهاجر

در حال ساخت
علی آباد

پروژه مسکونی آقای مهاجر علی آباد

پروژه مسکونی آقای مهاجر، واقع در شهرستان علی آباد، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا