پروژه مسکونی آقای منتظری

در حال ساخت
گرگان

روژه مسکونی آقای منتظری گرگان

پروژه مسکونی آقای منتظری، واقع در شهرستان گرگان، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا