پروژه مسکونی آقای مزیدی علی آباد کتول

گلستان -علی آباد کتول

پروژه مسکونی آقای مزیدی علی آباد کتول

پروژه مسکونی آقای مزیدی علی آباد کتول ، واقع در استان گلستان، در سال ۱۳۹۷ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا