پروژه مسکونی آقای غنودی گرگان

در حال ساخت
گرگان - بلوار ناهارخوران

پروژه مسکونی آقای غنودی گرگان

پروژه مسکونی آقای غنودی گرگان ، واقع در گلستان، گرگان، بلوار ناهارخوران، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا