پروژه مسکونی آقای شکی علی آباد کتول

اتمام پروژه
علی آباد کتول - جاده سلامت

پروژه مسکونی آقای شکی

پروژه مسکونی آقای شکی ، واقع در گلستان، علی آباد کتول، جاده سلامت، که در سال 1396 اجرا شده است.
آقای شکی در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده کرده اند.

 

بلوک لیکا