پروژه مسکونی آقای سپهر نمرودی

اتمام پروژه
گرگان

پروژه مسکونی آقای سپهر نمرودی

پروژه مسکونی آقای سپهر نمرودی ، واقع در گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا