پروژه مسکونی آقای سهیل نمرودی

در حال ساخت
گرگان، سعادت

پروژه مسکونی آقای سهیل نمرودی

پروژه مسکونی آقای سهیل نمرودی ، واقع درکوی سعادت گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا