پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا

گنبد کاووس

پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا

پروژه مسکونی آقای رئوفی نیا ، واقع در گنبد کاووس ، استان گلستان.
دیوارچینی های این پروژه با بلوک عایق و سبک لیکا چیدمان شده است. بلوک های لیکا استفاده شده در این پروژه در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه تولید شده است.

 

بلوک لیکا