پروژه مسکونی آقای جهانشاهی بندرگز

در حال ساخت
بندرگز، گلستان

پروژه مسکونی آقای جهانشاهی بندرگز

پروژه مسکونی آقای جهانشاهی بندرگز ، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
این پروژه به منظور حذف سیمانکاری و گچ کاری مستقیم، راحتی و سرعت در اجرا، سبک سازی ساختمان و عایق سازی دیوار های سازه با بلوک لیکا دیوارچینی شده است.

 

بلوک لیکا