پروژه مسکونی آقای تنی

در حال ساخت
گرگان

پروژه مسکونی آقای تنی

پروژه مسکونی آقای تنی ، واقع در گرگان ، استان گلستان.
دیوارچینی های این پروژه با بلوک عایق و سبک لیکا چیدمان شده است. بلوک های لیکا استفاده شده در این پروژه در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه تولید شده است.

 

بلوک لیکا