پروژه مسکونی آقای بی باک گنبد

در حال ساخت
گنبد

پروژه مسکونی آقای بی باک گنبد

پروژه مسکونی آقای بی باک، واقع در شهر گنبد، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا