پروژه مسکونی آقای بهزادیفر گرگان

شهرک آبیاری-گرگان

پروژه مسکونی آقای بهزادیفرگرگان

پروژه مسکونی آقای بهزادیفر گرگان، واقع در شهر گرگان، استان گلستان
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا