پروژه مسکونی آقای بهزادی فر گرگان

در حال ساخت
شهرک آبیاری-گرگان

پروژه مسکونی آقای بهزادی فر گرگان

پروژه مسکونی آقای بهزادی فر، شهرک آبیاری، واقع در شهر گرگان، استان گلستان
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا