پروژه مسکونی آقای بردی کر آق قلا

در حال ساخت
آق قلا - گلستان

پروژه مسکونی آقای بردی کر آق قلا

پروژه مسکونی آقای بردی کر آق قلا ، واقع در استان گلستان، سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا