پروژه مسکونی آقای آلتینی گنبد کاووس

در حال ساخت
گنبد کاووس - استان گلستان

پروژه مسکونی آقای عظیمی فر گرگان

پروژه مسکونی آقای آلتینی گنبد کاووس ، واقع در استان گلستان، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا