پروژه مرغداری صدهزار قطعه ای شرکت سحر مرغ کردان

تمام شده
گلستان

پروژه مرغداری صدهزار قطعه ای شرکت سحر مرغ کردان

پروژه مرغداری صدهزار قطعه ای شرکت سحر مرغ کردان ، در استان گلستان واقع شده است.
در این پروژه که مالک و پیمانکار آن شرکت سحر رغ کردان بوده است، از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا