پروژه سرپرستی بانک تجارت استان گلستان

در حال ساخت
گرگان - بلوار ناهارخوران

پروژه سرپرستی بانک تجارت استان گلستان

پروژه سرپرستی بانک تجارت استان گلستان ، واقع در گلستان، گرگان، بلوار ناهارخوران، حافظیه، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک عایق و سبک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا