پروژه درمانی تامین اجتماعی بندرگز

در حال ساخت
بندرگز - گلستان

پروژه درمانی تامین اجتماعی بندرگز

پروژه درمانی تامین اجتماعی بندرگز ، واقع در استان گلستان، شهرستان بندرگز در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
بلوک عایق لیکا، عاملی مناسب به منظور ایجاد آسایش، آرامش و امنیت مراجعین این مجتمع خواهد بود.

 

بلوک لیکا