پروژه درمانی تامین اجتماعی آزادشهر

در حال ساخت
گلستان -آزادشهر

پروژه درمانی تامین اجتماعی آزادشهر

پروژه درمانی تامین اجتماعی آزادشهر ، واقع در استان گلستان، شهرستان آزادشهر در سال ۱۳۹۷ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا