پروژه درمانی بیمارستان قلب شفا گلستان

تمام شده
گلستان - گرگان

پروژه درمانی بیمارستان قلب شفا گلستان

پروژه درمانی بیمارستان قلب شفا گلستان ، در استان گلستان، گرگان، فلسفی واقع شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا