پروژه درمانی بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

تمام شده
گلستان - گرگان

پروژه درمانی بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

پروژه درمانی بیمارستان حکیم جرجانی گرگان ، در استان گلستان، گرگان، میدان بسیج واقع شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا