پروژه دانشگاه علوم پزشکی گرگان

تمام شده
گلستان - گرگان

پروژه دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پروژه دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، در استان گلستان، گرگان، بلوار هیرکان واقع شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا