پروژه تجاری چوگان بندرترکمن

در حال ساخت
گلستان - بندرترکمن

پروژه تجاری چوگان بندرترکمن

پروژه تجاری چوگان بندرترکمن ، یک مجتمع تجاری است که در گلستان، شهر بندرترکمن واقع شده است.
آقای چوگان در این پروژه از بلوک و پوکه عایق و سبک لیکا، برای دیوار چینی، کفسازی پروژه خود استفاده کرده اند.

 

کفسازی و شیب بندی با سبکدانه لیکا