پروژه اقامتی هتل اکسیر گرگان

در حال ساخت
گرگان - بلوار ناهارخوران

پروژه اقامتی هتل اکسیر اگرگان

پروژه اقامتی هتل اکسیر اگرگان ، واقع در گلستان، گرگان، بلوار ناهارخوران، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا