پروژه اداری نظام مهندسی علی آباد کتول

در حال ساخت
علی آباد کتول - جاده سلامت

پروژه اداری نظام مهندسی علی آباد کتول

پروژه اداری نظام مهندسی علی آباد کتول ، واقع در گلستان، علی آباد کتول، جاده سلامت، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا