پروژه اداره برق استان گلستان

در حال ساخت
گرگان - سایت اداری

پروژه اداره برق استان گلستان

پروژه اداره برق استان گلستان ، واقع در گلستان، گرگان، سایت اداری، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا