بلوک عایق لیکا

آسایش آکوستیکی با بلوک عایق لیکا و پوکه صنعتی لیکا

آسایش آکوستیکی با بلوک عایق لیکا و پوکه صنعتی لیکا

بلوک عایق لیکا و پوکه صنعتی لیکا.

تعریف آسایش آکوستیکی، عدم وجود صداهای مزاحم و نابهنجار و آسایش افراد در محیط کار و زندگی از است.
در محیط های پر سر و صدا به منظور کاهش انعکاس و زمان بازآوایی، و در نتیجه کاهش تراز صدا از مواد و مصالحی که دارای خصوصیات جذب صوت هستند، استفاده می شود.
مواد جذاب صوت با تاثیر بر روی سطوح داخلی یک بنا و در نتیجه کاهش انعکاس صدا در این سطوح داخلی موجب کاهش تراز صوت می گردند.

کاربرد لیکا در ساختمان
صفحه اینستاگرام لیکا گلستان

روابط عمومی گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه