پروژه ویلایی آقای ساورعلیا گرمابدشت

تمام شده
گرگان - گرمابدشت

پروژه ویلایی آقای ساورعلیا

پروژه ویلایی آقای ساورعلیا ، واقع در گلستان، جاده گرگان شاهرود، گرمابدشت، که در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
آقای ساورعلیا در این پروژه از بلوک های لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده کرده اند.

 

بلوک لیکا